Förskolan Pärlan ska vara en arbetsplats för barn och vuxna där alla ska
känna sig trygga och där ingen skall bli utsatt för diskriminering eller
annan kränkande behandling.
Alla i förskolan har ett gemensamt ansvar att se, upptäcka och reda ut
en kränkande behandling.
För att minimera risken till detta arbetar vi, så långt det går, med
förebyggande rutiner och aktiviteter både bland barn och vuxna.
Den som uppger att hon/han har blivit kränkt måste alltid tas på allvar.
Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några
kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningen kan
utföras av en eller flera personer och kan riktas mot en eller flera. En
kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen, vara systematisk eller
återkommande.
Kränkningar kan vara:
• Fysiska
• Verbala
• Psykosociala
• Text eller bildburna

Nuläge
Sammanställningen av kommunens gemensamma föräldraenkät samt
förskolans egen årliga enkät visar att föräldrarna i stort sett är nöjda med
verksamheten. Att upprätthålla det goda i vår verksamhet är alltid en
pågående process och inget vi kan ta för givet.
Inom arbetslaget arbetar vi med, och enligt värdegrunden och målen
utifrån Lpfö18 samt Barnkonventionen. Detta är viktigt för att stärka
pedagogernas medvetenhet omkring uppdraget och dess innebörd.
Utifrån våra samtal omkring våra värdeord TRYGGHET,
SJÄLVKÄNSLA och FRAMSTEG har vi enats om HUR vi vill förebygga
kränkande behandling och diskriminering. Baserat på barnens ålder och
mognad använder vi oss av olika material för att implementera
barnkonventionens och läroplanens mål och riktlinjer för normer och
värden. Vi arbetar dagligen med att få ner dessa i verksamheten och i
barnens liv!

Ettans avdelning
För de yngre barnen använder vi dagliga situationer, böcker anpassade
till deras ålder och utveckling, samlingar utifrån sagor med ”goda”
värderingar, sånger, små figurer, lego mm. Genom att använda oss av
olika uttrycksmetoder som språk, drama, färg och form, musik och
digitala hjälpmedel leker vi fram det vi vill förmedla till barnen. I alla
rutinsituationer och dagliga aktiviteter är det vi vuxna som agerar
förebilder för hur man vill bli bemött och hur man bemöter sina
medmänniskor.

Tvåans avdelning
De äldre barnen har samlingar planerade utifrån materialet
”Kompisböckerna”, som handlar om hur man är en bra kompis, hur man
ska förhålla sig till andra och vad det innebär att vara en del av en grupp.
Detta material är kopplat till Barnkonventionen och frågorna belyses ur
ett barnperspektiv. Vi är också anmälda till ”Förskolebrevet” och följer
deras riktlinjer i vårt arbete med barns integritet. Vi jobbar bland annat
med integritetsövningar i mindre grupper tillsammans med barnen.
Materialet vi arbetar efter heter ”Stopp! Min kropp!”. Materialet behandlar
barns känslor, bra och dåliga hemligheter, att prova på att säga –stopp!
Det handlar om vikten av att veta att min kropp är min och att jag har rätt
att bestämma över den. Samlingarna anpassas efter barnens ålder och
mognad. Dagliga situationer och aktiviteter ger också upphov till ständiga
samtal om hur man är en bra kompis. Vi vuxna är barnens förebilder.

Föräldrakontakten
Då vi möter barnens föräldrar dagligen vid lämning och hämtning uppstår
naturliga situationer för samtal om normer och värden.
Då vi ser att vi har behov av föräldrarnas medverkan i situationer som
har kränkande inverkan på andra barn eller vuxna kallar vi till samtal

Mål
En förskola fri från kränkningar och diskriminering på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder, hos
barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan
kränkande behandling (Lpfö18). Alla ska känna sig trygga och få uppleva
känslan av glädje.
Föräldrar och barn skall bli väl bemötta och känna sig trygga när de
lämnar/lämnas på förskolan. De skall också känna att de är en del av
verksamheten med möjlighet att påverka.

Förskolan Pärlan ska vara en förskola där den egna identiteten stärks
och där respekten för andra människor utvecklas.
All personal är väl förtrogen med arbetet att främja mångfald och aktivt
förebygga och förhindra all slags kränkning, samt aktivt motverka alla
tendenser till kränkande behandling och diskriminering! Vi har två av
personalen som är Barnpiloter. De deltar aktivt i samlingar och träffar för
information och utbildning, som de sedan delar med sig av till oss övriga
i arbetslaget

Vi ska vara en förskola som kontinuerligt arbetar med och efterlever FN’s
barnkonvention, som från 2020 blir en lag i stället för konvention.

Åtgärder vid kränkning
1. Den som ser kränkningen ingriper omedelbart samt informerar en
vuxen på barnets avdelning. När en vuxen är inblandad i kränkning
ska rektor kontaktas direkt.
2. Förskolepersonalen pratar med det utsatta barnet för att gå
igenom:
-vad har hänt?
-vem har kränkt?
-när skedde kränkningen?
-hur gick det till?
-har det inträffat tidigare och i så fall i vilken/vilka situationer?
3. Förskolepersonalen kallar den/de som kränkt till ett samtal. De
informeras om det allvarliga i situationen och konsekvenserna av
en upprepning. Om det är en enskild händelse räcker det med att
förskolepersonal och det berörda barnet utreder det som hänt och
att de inblandade känner sig tillfreds med det. Föräldrarna
informeras och förskolepersonalen ansvarar för dokumentation av
det inträffande samt att rektor informeras.
4. Kvarstår problemet kallas föräldrar och barn (om barnet är 4 år
eller äldre) till samtal.
5. Om problemet ändå kvarstår kontaktas Familjecentrum eller
Socialtjänsten.
Ansvarig: All personal på förskolan.

Löpande förebyggande arbete
– Att göra kontinuerliga kartläggningar i form av barnintervjuer och
observationer.
– Att all personal på förskolan skall arbeta mot kränkningar genom
att göra sig medvetna om och reflektera kring sina egna
värderingar och sitt förhållningssätt till varandra och till barnen.
– Att läsa barnböcker/berättelser som tar upp diskrimineringsgrunder
och betonar människors lika värde.
– Att ha en öppen och kontinuerlig dialog med föräldrarna och
därigenom tidigt upptäcka eventuella missförhållanden.
– Att uppmuntra och förstärka barnens positiva beteenden och att vi
själva som vuxna är goda förebilder.
– Att arbeta med olika ”Kompisteman” i barngruppen.
– Att anordna ”trygghetsvandringar” på förskolan, där vuxna går
tillsammans för att upptäcka platser på förskolan där de tror att
barnen upplever otrygghet. Vandringen kan sedan göras
tillsammans med barnen för att ev. upptäcka om man upplevt
samma otrygga ställen. Utifrån resultatet av dessa vandringar får vi
föra samtal och arbeta fram förslag på hur dessa platser kan bli
trygga för alla.
– Att lära barnen att ett nej är ett nej och att sluta betyder sluta och
inget annat. Att detta ska respekteras av alla. Här använder vi bl. a
materialet ”Stopp min kropp”
– Att vid inskolningssamtal och föräldramöten informera om vår ”plan
mot diskriminering och kränkande behandling”
– Att i våra utvecklingssamtal 1 gång/år göra föräldrarna medvetna
om att vi har en ”plan mot kränkande behandling” på vår förskola,
samt hur vi arbetar kring den.
– Att konsultera vidare vid behov. Ex psykolog, specialpedagog.

Kränkande behandling vuxen-vuxen
Då vi vuxna är förebilder för barnen på vår arbetsplats påverkas barnen
direkt av vårt beteende och förhållningssätt gentemot varandra. Om
någon vuxen agerar ”fel” mot en annan vuxen har båda lika stort ansvar
att påpeka detta. Diskussioner mellan vuxna personer ska ske utan
barnens närvaro. Rektor meddelas omgående.
Ansvarig: All personal.

Åtgärder
Rektor ansvarar för vidare samtal med de berörda vuxna enligt
handlingsplanen och tar erforderlig hjälp där så behövs.

Dokumentation
Varje enskilt ärende ska dokumenteras och dateras samt förvaras inlåst i
dokumentskåp.
Planen utvärderas och revideras en gång/år.
Ansvarig: Rektor

Förankring
• All personal arbetar kontinuerligt med ”plan mot diskriminering och
kränkande behandling”
• Vid informationsmötet för nya föräldrar informerar vi om vår ”plan
mot diskriminering och kränkande behandling”
• Vid föräldramötet som hålls vid höstterminens start ska personalen
informera om vår ”plan mot diskriminering och kränkande
behandling” samt hur denna ska tillämpas.
• Information om vår handlingsplan ska även ges vid introduktion av
nyanställd personal.
• ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling” ska finnas
tillgänglig på förskolans hemsida samt i tamburens föräldrapärm.
• Vi pratar med barnen om hur en bra kamrat ska vara, att ingen får
göra någon illa varken med ord eller i handling.
Ansvarig: All personal samt ytterst rektor

Skollagen, Förskolans läroplan och barnkonventionen ligger till grund för
vår ”plan mot diskriminering och kränkande behandling”.

Hösten 2019
All personal
gm Agneta Allard (Rektor)